Eyona Ezopolitiko Ubusuku bam noJohn Lennon kwaye Into endiza kuhlala ndizisola ngayo

Ubusuku bam noJohn Lennon kwaye Into endiza kuhlala ndizisola ngayo

Namhlanje sisikhumbuzo seminyaka engama-34 sokubulawa kukaJohn Lennon kwisiXeko saseNew York ngomhla we-8 kuDisemba, 1980. Wayeneminyaka engama-40.Iqale eWashington Square Park. Mna noLori sasigoduka sisiya kwilali yethu sivela kwimisebenzi yethu njengabacebisi bokusebenzisa iziyobisi kwizona zikolo ziqatha eMpuma New York. Ndimbonile nje emi apho, kufutshane nomthombo, kwaye nyhani ke intliziyo yam yahlutha. Kwakungo-1973, kwaye umnqwazi wakhe wamnika: isiciko esimnyama seBeatles esiye saba luphawu lwentengiso. Ndandineminyaka engama-20; wayeneminyaka engama-33.

UJohn nomhlobo wakhe babewela ngenxa yokusela. Kwakubonakala ngathi sisodwa kuphela esiqaphele uJohn; Wadibanisa phakathi kwesihlwele sabadlali bekatala kunye nabathengisi beembiza, indibaniselwano yeentsimbi ezomileyo kunye nokuhlanjwa kweehempe. Mna noLori sasisondela, njengeenkwenkwezi njengaxa sasikwishumi elivisayo singamantombazana sikhwaza ukubamba izandla — nangona amazwi abo ayevakala kunomathotholo. Ndizinyanzela ukuba ndizole, ndijonge kwiiglasi ezirhangqiweyo ezenziwe ngocingo zikaJohn Winston Lennon, ndaphelelwa ngamazwi.

Kwakunjalo ke naye. IHullo, iLiverpudlian yatyhafa. Ngokudlala, wawubeka umnqwazi phezu kwentloko yam.

Nihlala phi mantombazana? wabuza iqela likaJohn, ibhulukhwe eneentshebe ezandla zakhe zazisele zihlola umfaniswano kaLori, ngokucacileyo nomtyholi entliziyweni yakhe.

Ngommangaliso sonke saqala ukuhamba kunye, eyethu i-fab ezine, saya kumgangatho wesihlanu wokuhamba ngenyawo kwindlela yesibhozo.

Ngaba ufuna ukuza? Wababuza uLori.

Uthethe le ndiyicingayo kodwa bendisoyika nokubuza. ULori wayehlala ngaphesheya kwepaki, kwisitudiyo esincinci kwisitalato iSullivan, kodwa ndandihlala kwigumbi lokulala elinabafundi ababini ngaphambi komfundi. Kwisiqingatha seyure bendifanele ukuba se-NYU, apho bendifundela khona iMasters kwiPsychology.

Emzuzwini kamva ndandivula isango elimnyama ukuba ndinyuke ngaphezulu kweWilentz ye-Eighth Street Bookshop: ivenkile eneencwadi edumileyo apho ndatshintsha khona iitsheki zaba yimali kwiintsuku ezingaphambi kweATM's, indawo yokuqokelela inyonga yeBeast superstars Ginsberg neKerouac.

Ngokwenyani besinyuka izinyuko ezinyukayo zentsimbi ukuya kumgangatho ophezulu-nge le nkwenkwe! Ngokukhawuleza xa sasingaphakathi kwigumbi lam-elalixabisa i-162.50 yeedola ngenyanga kwaye sinendawo yokusebenza yomlilo-umhlobo kaJohn wakhwaza uLori. Wayemncinci kangangokuba wayekhangeleka ethe-ethe, kodwa wayengengomntu otyhalayo. Ukunxibelelana kwakhe namadoda, abasetyhini, kunye nokudityaniswa kwakhe kwakubalasele kakhulu kwaye kwandile kunam, ukanti waqhubeka emtyhalela kude ngokungathi ulumkisa ngobulumko, Awunakuyenza loo nto. Ndincume ndedwa kuJohn, ndihleli kwigumbi lam lokuhlala elaliyilo loyilo laliyiPost-College Dorm: iishelfu zeencwadi zeebhloko kunye nefenitshala engalinganiyo eyanikwa oomakhulu eFlorida.

Ayizukuthatha thuba lide, Ndicinge. Inokuba wayecinga ntoni uYohane? Hayi kakhulu, ngokucacileyo. Wayegityiselwe ngamatye, wayenqwala ngentloko. Ndikhe ndafunda konke malunga nendlela awayekhathazeke ngayo ngokwaphuka kwakhe no-Yoko. Uhlwempu uJohn.

Ndinengxaki kunye nesithandwa sam, ikholeji eyazalwa nguBronx eyayindibambile. Ngokunyamezelana nokunyamezeleka kwesikolo sezonyango eGuadalajara, umfana endandifuna ukumtshata wakwala isicelo sam sokuyeka umsebenzi ndize ndihlale naye emazantsi omda, endishiya ndindedwa kwisitalato i-Eighth. Uninzi lobusuku umntu endandithandana naye endandihlala naye egumbini wayehlala phezu kwakhe, eyimbethi yegubu eyayiziphilisa ngokuthengisa icocaine. Wayemamele uColtrane ngelixa ndizama ukufunda i-Psychology engaqhelekanga. U-Lori waye-waphinda-wabuya kunye nomlutha we-heroin owayehlala kwi-Alphabet City kwixesha elenziweyo Qesha jonga.

Ngoku, Konke ukuthanda kwam Ndifikile kwigumbi lam elikwisitalato i-Eighth. ULori wayesabiyela iqabane likaJohn elibi. Wahlala esithi ewe; wathi hayi. Kwakubonakala ngathi yinto ebalulekileyo ebomini bam obutsha: sasiza kulala noJohn kunye necala lakhe (igama lakhe esingazange silazi), okanye siza kubalahla.

ULori wabaphosa ngaphandle.

Ndandingakholelwa. Nangona ndandineentloni kwaye ndifunda, ndandikhe ndibamonele uLinda Eastman, owayekhe wangumntu ofayo njengam, iqela nje, etshata noPaul McCartney. Nali ke ithuba lam lokuthuthuzela ndithandane neBeatle yam. Ukuba uLinda angaba yimvumi exhasa uPaul, ngokuqinisekileyo ndingamlingisa uJohn. Kwaye uthandwe zizigidi zabalandeli. Ukiss olunye lunokubutshintsha ubomi bam, akunjalo? Vala amehlo kwaye ndiza kukuncamisa…

Kwakungakhathali ukuba ndandithandabuza ukuba uJohn wayenakho ukwenza nantoni na ngobo busuku-ngaphandle kokudlula.

Iqabane likaJohn linyikimisile, kwaye wakhokela uJohn odidizelayo ukuphuma ngomnyango.

Besicinga ntoni?

Yima. Umnqwazi wakho, ndakwazi ukuwatsho, ndawubuyisela entlokweni yakhe.

Bendicinga ntoni? Ndilahlekile, yile nto.

Wanqwala uJohn, encumile. Ekuphela kwelizwi awayelikhuphile yayingu hullo. Molo, usale kakuhle.

Emva koko bemkile.

Siyintoni thina… uphambene ? Ndakhwaza uLori. Ngaba uyaqonda ukuba ngubani osinyanzele ukuba simke? UJohn Lennon!

ULori wayenokufundisa i-Ph.D. Ikhosi ngobusuku obunye bume kunye ne-kinky ngesondo. Kutheni le nto egqibe ekubeni angabinaye zokuziphatha ngobo busuku?

Umhlobo wakhe wayeyingulube, watsho, kwaye ngequbuliso waqala ukuthandabuza. Owu Thixo wam, unyanisile. Senze isigqibo sobudenge. Ukuba asizifumani, siya kuzisola ngoku kubomi bethu bonke.

Uye wandibamba ngengalo sabuya sasibaleka ngezitepsi ezintlanu saya eWashington Square Park… sikhangela… sikhangela. Ayizukude ngoku, siye saqinisana, kodwa akukho John. Hayi kwi-Sixth Avenue. Okanye Indawo yokuGungqa. Akukho ndawo, ndoda.

UJohn no-Yoko babeza kudibana, begqiba ixesha lakhe leveki elahlekileyo le-18, kodwa baya kuhlala bonwabile emva kweminyaka esixhenxe kuphela. Umntu endandiza kutshata naye wandilahla ngaphandle kwesilumkiso ngexesha lekhefu lasehlotyeni, wandifaka kwixesha lokuphelelwa lithemba, apho ndandidla ngokufumana intuthuzelo kwiingoma zeBeatles. Kwaye xa imisebenzi yethu yayihamba ngeendlela ezahlukeneyo, ndandiphulukana noLori kwaye ndingaze ndiphinde ndimbone.

Ngamanye amaxesha ndiye ndizisole ngokungamthuthuzeli uJohn ngobo busuku. Ngendimbambe kunye naye kwaye ndavakalisa uvelwano ndisebenzisa iindlela endizifunda kwisikolo segrad. Kusenokwenzeka: ngosuku olulandelayo ngendibize igama lakhe-kwaye wayeza kuhamba.

Iminyaka esixhenxe emva komcimbi kaLennon owawungekho, iiyure emva kokubulawa kukaJohn ngaphandle kwendlu yakhe eDakota, ndadibana kunye namawaka ezililo eCentral Park kwindawo ngoku eyiStrawberry Fields. Kuqala u-JFK, emva koko nguMartin Luther King, uBobby, ngoku nguJohn. Ngokudibeneyo sililele iqhawe lethu labasebenzi. Sikhala ngazwi-nye, sacula izitanza eziphindaphindwayo zokuba Nika Uxolo Ithuba.

Ndinqwenela ukuba ndiwugcine umnqwazi wakhe.

Amanqaku Umdla